Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng của InfoFamous

InfoFamous yêu cầu tất cả khách truy cập nền tảng của mình phải xem xét và tuân thủ các Điều khoản sử dụng này. Bằng việc xem, tải xuống hoặc truy cập vào nền tảng, bạn thể hiện sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản này.

Nếu bạn không muốn tuân thủ hoặc chấp nhận các điều khoản sau, xin vui lòng không truy cập hoặc sử dụng thông tin thu được từ nền tảng của chúng tôi.

 1. InfoFamous có thể chứa các liên kết đến các trang web, nhà quảng cáo, dịch vụ hoặc ưu đãi bên thứ ba mà không được duy trì hoặc kiểm soát bởi InfoFamous. InfoFamous không ủng hộ hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. Hơn nữa, InfoFamous không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này hoặc cách thức thông tin có thể được thu thập trên các trang web này và được sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Sự tham gia và mối quan hệ của bạn với bất kỳ nhà quảng cáo nào được tìm thấy trên InfoFamous, hoàn toàn là giữa bạn và nhà quảng cáo đó. InfoFamous không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập vào một trang web bên thứ ba mà bạn tìm thấy trên InfoFamous.
 2. Mỗi người nổi tiếng trên nền tảng của chúng tôi chỉ có mục đích thông tin. Sự hiện diện của họ trên nền tảng của chúng tôi không có nghĩa là họ ủng hộ nền tảng của chúng tôi hoặc ủng hộ thông tin được tìm thấy trên nền tảng của chúng tôi theo bất kỳ cách nào. Tương tự như vậy, sự hiện diện của một người nổi tiếng nhất định trên InfoFamous không ám chỉ rằng chúng tôi ủng hộ người đó.
 3. Chúng tôi không bảo đảm tính chính xác hoặc phù hợp của thông tin được tìm thấy trên nền tảng của chúng tôi cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Chúng tôi công nhận rằng thông tin và tài liệu như vậy có thể có sai sót và chúng tôi do đó miễn trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào trong phạm vi được phép bởi luật pháp. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi, bất kỳ người nổi tiếng nào và bất kỳ đại diện nào của người nổi tiếng, được hồ sơ hóa trên InfoFamous, liên hệ với chúng tôi về bất kỳ sai sót tiềm ẩn nào được tìm thấy trên nền tảng của chúng tôi.
 4. Người nổi tiếng và/hoặc đại diện của họ có quyền gửi yêu cầu xóa hồ sơ đến InfoFamous. Xin vui lòng gửi yêu cầu xóa hồ sơ.
 5. Hình ảnh người nổi tiếng trên InfoFamous được xuất bản với sự cho phép. Nhiều hình ảnh được cấp phép từ contactanycelebrity.com. Chúng tôi cũng sử dụng hình ảnh có giấy phép công khai và thuộc phạm vi công cộng từ những nơi khác, khi những hình ảnh này được sử dụng, chúng tôi tuân thủ các điều khoản giấy phép áp dụng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi hoặc quan tâm về bất kỳ hình ảnh nào được tìm thấy trên nền tảng của chúng tôi.
 6. Dựa trên hoạt động của người dùng, chúng tôi đã biên soạn các xếp hạng về mức độ nổi tiếng cho mỗi hồ sơ người nổi tiếng trên nền tảng của chúng tôi. Các xếp hạng về mức độ nổi tiếng này là độc quyền của nền tảng của chúng tôi, và không được phép truyền lại, thu thập hoặc lưu trữ mà không có sự đồng ý bằng văn bản của InfoFamous. InfoFamous từ chối mọi bảo hành ngầm trong các xếp hạng của chúng tôi về tính chính xác và phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn đồng ý không sử dụng hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động tự động, trả phí hoặc bất hợp pháp nào khác để thao túng các xếp hạng về mức độ nổi tiếng của chúng tôi.
 7. Nền tảng của chúng tôi chứa các tài liệu có bản quyền bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản và video. InfoFamous sở hữu bản quyền trong việc sắp xếp, cải tiến và lựa chọn nội dung của mình, ngoài ra còn có các nội dung gốc. Bạn bị cấm xuất bản, truyền tải, sao chép, sử dụng, lưu trữ hoặc khai thác nội dung được xuất bản trên nền tảng của chúng tôi.
 8. Bằng cách sử dụng InfoFamous, bạn đồng ý sử dụng thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi chỉ cho các mục đích phù hợp và hợp pháp theo luật pháp. Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào được thu thập trên InfoFamous không thể được sử dụng để quấy rối hoặc làm xấu hổ bất kỳ cá nhân nào. InfoFamous không phải là một cơ quan báo cáo tiêu dùng như được định nghĩa trong Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng. Do đó, bất kỳ thông tin nào được tìm thấy trên InfoFamous không có ý định được sử dụng cho mục đích cung cấp bất kỳ loại báo cáo tiêu dùng nào. Bạn cũng không thể sử dụng bất kỳ thông tin nào trên InfoFamous như một yếu tố trong (1) đánh giá một cá nhân cho việc làm, (2) thiết lập khả năng đủ điều kiện của cá nhân cho tín dụng cá nhân hoặc bảo hiểm (3) đánh giá bất kỳ giao dịch kinh doanh cá nhân nào khác với cá nhân khác.
 9. Bằng cách gửi văn bản, hình ảnh, video hoặc bất kỳ loại nội dung nào khác cho InfoFamous, bạn khẳng định rằng bạn có toàn quyền cấp cho InfoFamous một giấy phép miễn phí tiền bản quyền, có thể chuyển nhượng, vĩnh viễn, không thể thu hồi, toàn cầu để sử dụng nội dung theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi cho là phù hợp. Bằng cách gửi nội dung cho InfoFamous qua website, email, mạng xã hội hoặc bất kỳ phương thức nào khác; bạn cho chúng tôi các quyền sử dụng trước đó. Người nổi tiếng và/hoặc đại diện của họ có hồ sơ trên nền tảng của chúng tôi, khi gửi văn bản, hình ảnh, video hoặc bất kỳ loại nội dung nào khác cho InfoFamous, cấp cho InfoFamous một giấy phép miễn phí tiền bản quyền, có thể chuyển nhượng, vĩnh viễn, không thể thu hồi, toàn cầu để sử dụng nội dung theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi cho là phù hợp. Khi một người nổi tiếng có hồ sơ trên nền tảng của chúng tôi, hoặc đại diện của người nổi tiếng, cho phép chúng tôi lựa chọn văn bản, hình ảnh, video hoặc bất kỳ loại nội dung nào khác từ các tài khoản mạng xã hội hoặc trang web cá nhân của họ; bạn cấp cho chúng tôi các quyền sử dụng trước đó.
 10. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho InfoFamous và các chủ sở hữu, cán bộ, đại lý và nhân viên của nó được miễn trừ khỏi bất kỳ thiệt hại, chi phí, trách nhiệm, hành động, khiếu nại và chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ việc sử dụng nền tảng của bạn.
 11. Các điều khoản sử dụng của chúng tôi có hiệu lực đối với và sẽ được hưởng lợi cho các bên tham gia vào các thỏa thuận này và người kế nhiệm và người được chuyển nhượng của họ.
 12. Như được yêu cầu bởi Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số (“DMCA”), Pub. L. 105-304, InfoFamous đã chỉ định một đại diện để nhận bất kỳ thông báo nào về vi phạm bản quyền được cho là xảy ra trên nền tảng InfoFamous.

Nếu bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đã bị vi phạm trên nền tảng InfoFamous, xin vui lòng thông báo cho đại diện của chúng tôi.

Khiếu nại DMCA phải được viết bằng văn bản và phải bao gồm các thông tin sau:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu
 • Một mô tả về tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm
 • Một mô tả về vật liệu vi phạm và thông tin đủ để cho phép InfoFamous xác định vị trí của vật liệu
 • Thông tin liên lạc của bạn để InfoFamous có thể liên hệ với bạn
 • Một tuyên bố của bạn rằng bạn tin rằng việc sử dụng vật liệu theo cách bị khiếu nại không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền
 • Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và dưới hình phạt của luật giả mạo, rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền

Thông báo